Self-evident Genre #169

sitar ustad sharif khan pooncbhwala sitar sound ravi shankar
sitar lyrical pandit nikhil banerjee sitar live ustad vilayat khan
sitar ustad shamin ahmed khan sitar gayaki hasu patel
sitar classical bahiji shrivastar sitar secrets al gromer khan
sitar budhaditya mukherjee sitar serenading shashank katti

Next is #170 -->