Guess The Genre #1820

pipa guan ya dong classic pipa woman chinese music
pipa zhuang hong yan ambush pipa yang jing concerto
pipa cheng yu classical pipa pei julien whisper
pipa ming ke dragon boat pipa shirley lu passion
pipa yu yuan chun song pipa jiang ting voice

Answer: Pipa - Next is Guess the Genre #1821

Or, I don't want to guess - Show Me A List