Guess The Genre #2332

apartheidjuniormurvin apartheidisnazismalphablondy
freedomyesapartheidnosouthafricasingers downwidapartheidayotundeamtacbabatungi
apartheidissinkingjohnlawlouismoholo apartheidboucheesdoubles
againstagainapartheidinsouthafrica apartheidxalam
apartheidscraps apartheidstenkabazin

Answer: Apartheid - Next is Guess the Genre #2333

Or, I don't want to guess - Show Me A List