Guess The Genre #787

no no no destinys child no no no sexy girls aloud
no no no yoko ono no no no nancy nova
no no no no creal no no no segl scrmg kshr kshr
no no no ann lee no no no dawn penn
no no no no sb devotion no no oh wencke myhre

Answer: Women Who Say No A Lot - Next is Guess the Genre #788 --->

Or, I don't want to guess - Show Me A List